1. Общи условия за ползване на интернет страница и услуги, предлагани от „ЛоцМеда“ ЕООД

2. Обща информация и понятия

Предложителят осигурява на Потребителя ползването на тази интернет страница в съответствие с настоящите Общи условия за ползване. Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате услугите, предлагани от сайта: www.lozmeda24.eu. Преди да използвате услугите, предлагани от сайта: www.lozmeda24.eu, е необходимо да дадете Вашето съгласие.Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключване на договор между предложителя и потребителя.

2.1. „Предложителят“ е дружество „ЛоцМеда“ ЕООД, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204687273 и седалище и адрес на управление: гр. София 1756, ул.„Пловдивско поле“ № 15, вх. Б, ет. 2, ап.9, имейл адрес: info@lozmeda24.eu.  „ЛоцМеда“ ЕООД предоставя на своите клиенти услугата „24-часова грижа вкъщи“ чрез своите квалифицирани, обучени служители, които са осигурени, съгласно действащото, българско законодателство.

2.2. „Потребителят“ е лице, навършило 18-годишна възраст, което търси грижи и обслужване за себе си или за определено трето лице, което може да бъде негов близък, роднина, приятел и т.н.

2.3. Предложителят има право да променя настоящите Общи условия без да посочва изрична причина за това, след като уведоми Потребителя най-малко 30 дни преди влизането в сила на промените. Ако Потребителят продължи да използва интернет страницата без да възрази, то се счита, че той е приел променените Общи условия. В случай, че Потребителят възрази срещу промените, с тези свои действия той декларира, че
прекратява използването на тази интернет страница.

3. Предоставяни услуги – обхват и цени

3.1. Предложителят е дружество, което предоставя на Потребителя чрез настоящия интернет сайт информация за услуги, които предлага чрез свои квалифицирани и обучени служители, както и възможност за осъществяване на контакт и получаване на конкретно предложение, отговарящо на потребностите на нуждаещото се лице.

3.2. Използването на конкретни услуги и грижи се осъществява след сключване на договор за предоставяне на услуга между Предложителя и Потребителя. Договорът, който се сключва между даден Потребител и Предложителя обвързва само и единствено двете страни по договора.

3.3. Обхватът на услугите, както и техните цени са изброени в сайта информативно. Всеки един Потребител сключва договор с Предложителя
съобразно своите нужди и възможностите на Предложителя да ги удовлетвори.

3.4. Предложителят изготвя индивидуална оферта за всеки Потребител, отправил запитване за предоставяне на услуги, предлагани от Предложителя. Офертата съдържа всички цени, разходи, възнаграждения и такси.

3.5. Услугите и грижите, предлагани от Предложителя, се извършват от негови служители, наети на трудов или граждански договор и притежаващи еобходимите качества и квалификация, за да изпълнят изискванията на Потребителя.

3.6. Потребителят получава фактура за дължимото възнаграждение. Цените на услугите, посочени в сайта, не включват ДДС. То се начислява допълнително в случаите, в които е предвидено начисляването му.

3.7. Предложителят си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на услугите, посочени в интернет сайта, като тези промени няма да засягат вече сключените договори между конкретен Потребител и Предложителя до изтичането ан срока или прекратяването по каквато и да е причина на съответните договори.

3.8. Предложителят има право да предоставя отстъпки в цените за услугите, които предлага. Отстъпките могат да се предоставят под различни форми по преценка на Предложителя.

3.9. Потребителят заплаща дължимото възнаграждение на Предложителя съгласно условията, уговорени в сключения между двете страни индивидуален договор.

3.10. Потребителят има право да се откаже от сключения договор за предоставяне на услуги съобразно договореното от двете страни в конкретния договор.

4. Разрешаване на спорове. Приложимо право

4.1. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

4.2. Ако някоя клауза от настоящите Общи условия стане частично или изцяло недействителна или неосъществима, това не води до недействителност или неосъществимост на другите клаузи. В този случай в сила влиза тази действаща и осъществима разпоредба, която по смисъл и цел е най-близка до недействителната или неосъществима клауза.

4.3. Всички спорове, свързани с тълкуването и изпълнението на тези Общи условия, ще бъдат разрешавани от страните чрез преговори и взаимни отстъпки, а ако това е навъзможно, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

4.4. Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове (OS):

https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_bg

Нашият имейл адрес може да бъде намерен по-горе или в Контакти.

Ние не взимаме участие както и нямаме задължение да участваме в процедурите за разрешаване на спорове пред потребителската арбитражна комисия.

5. Политика за поверителност и защита на личните данни.

5.1. Понятието „лични данни“ се отнася за информация, която е получена от Потребителя, като например имена, дата на раждане, електронна поща, адрес за кореспонденция или телефонен номер, които могат да се използват за идентифициране на Потребителя.

5.2. Личните данни се обработват съгласно политиката за поверителност, изложена в настоящите Общи условия. Предложителят си запазва правото да извършва допълнителна обработка, доколкото това е разрешено или се изисква от закона, или е в помощ на правно или наказателно разследване.

5.3. Събирането и използването на личнни данни е необходимо във връзка с предоставянето на услуги и грижи, извършвани от служители на Предложителя.

5.4. Предложителят няма да продава, споделя или използва личните данни на Потребителя на трети лица, освен в предвидените случаи.

5.5. Лични данни на Потребителя ще бъдат предавани само на трети лица, които са служители на Предложителя, действат от негово име, за по-нататъшна обработка, съгласно целта, за която са събрани първоначално. Всички трети лица, на които се предоставят лични данни на Потребителя, имат изрична договорка с Предложителя да използват лични данни на Потребителя само за договорената цел, да не ги продават на трети лица, както и да не ги разкриват на трети лица, освен съгласно изискванията на закона или на посоченото в настоящите Общи условия.

5.6. Ако Потребителят иска да се свърже с Предложителя относно използването на неговите лични данни или за да възрази срещу тяхното обработване, може да го направи на имейл адрес: info@lozmeda24.eu. Исканията за заличаване на лични данни ще са предмет на всички приложими правни и етични задължения, наложени на Предложителя за съобщаване, подаване или съхранение на документи.

5.7. При използването на личнни данни на Потребителя, Предложителят взема мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, изменение или унищожаване.

5.8. Предложителят има право да събира и обработва информация за посещенията на този сайт. Той може да използва тази информация, за да подобри съдържанието на сайта и да събере обобщена статистика за лицата, които използват сайта, както и за вътрешни проучвания. В този процес Предложителят има право да инсталира „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на Потребителя, неговият доставчик на интернет услуги, операционната система, както и датата и часа на достъп. Ако Потребителят не желае да бъдат
инсталирани „бисквитки“, може да пише на следния имейл адрес: info@lozmeda24.eu

5.9. Този интернет сайт използва Google Analytics, услуга за интернет анализ на Google Inc. (“Google”). Google Analytics използва конкретна бисквитка – текстов файл, който се съхранява на компютъра на Потребителя и дава възможност за анализ на начина на използване на сайта, изготвяне доклади за активността по сайта и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с използването на сайта, както и за статистически отчети /колко потребители са посетили уебсайта, от кои географски райони и т.н./. IP адресът на Потребителите на този сайт, е съкратен от Google на територията на ЕС и държавите по Договора за Европейската икономическа общност. В редки случаи пълният IP адрес се прехвърля на сървър в Google в САЩ и се съкращава там. За допълнителна информация: https://policies.google.com/privacy

5.10. Ако Потребителят има оплаквания или възражения относно спазването на политиката за поверителност от страна на Предложителя, ако иска да направи препоръки или коментари относно подобряване качеството на политиката за поверителност, може да направи това на следния имейл адрес: info@lozmeda24.eu

Последна актуализация: 04.12.2018